We have a cat named Sushi.

Ayaan: “Look at Chuchi”
My wife (to imitate him): “Look at Chuchi”?
Ayaan, launghing: “It’s not Chuchi.  It’s Chuchi”
Me: “It’s Chuchi?”
Ayaan: “No, it’s Chuchi”
Me: “Sushi?”
Ayaan: “Yaaa.  It’s Chuchi.  Not Chuchi.  Chuchi!”